ساعت و تاريخ

تور تایلند

تاریخ آخرین به روزرسانی 1396/07/19

پروژ های در حال اجرا


مشاوره مالی و اجرایی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 30 مگا وات شرکت مهندسی استا انرژی سازان توان افزا .

مشاوره مالی و اجرایی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 25 مگا وات شرکت مهندسی پارادایس .

مشاوره ، طراحی ، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 100 کیلو وات سازمان همیاری های شهرداری قم .

مشاوره ، طراحی ، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 100 کیلو وات شهرداری قم .

مشاوره ، طراحی ، احداث و راه اندازی 2 نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 20 کیلو وات شهرداری قم .

مشاوره ، طراحی ، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 20 کیلو وات شرکت آبفای روستایی استان قم .

مشاوره ، طراحی ، احداث و راه اندازی 2 نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به ظرفیت 5 کیلو وات در استان تهران .